Шпаргалки - История Беларуси

Пытанні па гісторыі Беларусі  (у кантэксце сусветных цывілізацый)
 


Содержание
1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Этнагенез беларусаў.    6
2. Узнікненне класавага шматукладнага грамадства на беларускіх землях у ІХ – першай палове ХІІІ ст. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі: Полацкае, Тураўскае і іншыя княствы.    7
3. Рэлігія і культура на беларускіх землях у ІХ – першай палове ХІІІ ст.    8
4. Перадумовы фарміравання і ўнутрыпалітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў другой палове ХІІІ–XV ст.    9
5. Знешняя палітыка Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове ХІІІ–XV ст.    10
6. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХІІІ – першай палове XVI ст. Аграрная рэформа 1557 г.    12
7. Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – першай палове XVІ ст. Уплыў ідэй Адраджэння на развіццё беларускай культуры.    14
8. Фарміраванне беларускай народнасці.    16
9. Утварэнне Рэчы Паспалітай як федэрацыі Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага.    17
10. Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты другой паловы XVII–XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі.    18
11. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – першай палове XVIII ст.    20
12. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVIII ст.    21
13. Падзелы Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі.    23
14. Культура Беларусі ў другой палове XVII–XVIII ст.    25
15. Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX ст.    26
16. Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі.    28
17. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў пачатку ХІХ ст. Паўстанне 1830–1831 гг.    29
18. Змена палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі пасля паўстання 1830–1831 гг.    31
19. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.    32
20. Асвета і культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.    33
21. Станаўленне буржуазнага грамадства ў Беларусі. Маніфест і “Палажэнні” 19 лютага 1861 г. Асаблівасці зямельнай рэформы ў Беларусі.    35
22. Буржуазныя рэформы 60–80-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі    36
23. Развіццё капіталістычных адносін у прамысловасці і сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст.    37
24. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. К. Каліноўскі – кіраўнік рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні.    39
25. Сялянскі і рабочы рух Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Народніцкія гурткі. Пачатак прапаганды марксізму.    41
26. Фарміраванне беларускай нацыі.    42
27. Культура Беларусі ў 60–90 гг. ХІХ ст.    43
28. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў пачатку ХХ ст. Сталыпінская аграрная рэформа.    44
29. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі.    46
30. Першая сусветная вайна (1914–1918 гг.). Падзеі ў Беларусі падчас вайны ў 1914 – да лютага 1917 гг.    48
31. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1917 г. і Беларусь (сакавік – кастрычнік 1917 г.).    50
32. Беларускі нацыянальны рух пасля падзення самаўладдзя.    51
33. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.    52
34. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.    53
35. Беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.    55
36. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.    57
37. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай частцы тэрыторыі Беларусі ў 1918–1920 гг. Палітыка “ваеннага камунізму”.    58
38. Савецка-польская вайна на тэрыторыі Беларусі. Вынікі Рыжскага міру (1921 г.) для Беларусі.    59
39. Новая эканамічная палітыка ў БССР.    61
40. Прамысловасць БССР у 20–30-я гг. Індустрыялізацыя: сутнасць і вынікі.    62
41. Сельская гаспадарка БССР у 20–30-я гг. Калектывізацыя: сутнасць і вынікі.    63
42. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20–30-я гг. Палітыка беларусізацыі.    65
43. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. у БССР.    67
44. Культурнае  жыццё БССР у 20–30-я гг.    68
45. Беларускае замежжа ў 20–30-я гг. ХХ ст.    69
46. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы.    70
47. Другая сусветная вайна (1939–1945 гг.). Уключэнне За-ходняй Беларусі ў склад БССР.    72
48. Нападзенне Германіі на СССР. Абарончыя баі ў Беларусі і ўстанаўленне акупацыйнага рэжыму.    74
49. Разгортванне партызанскай барацьбы супраць акупантаў у Беларусі.    76
50. Вызваленне Беларусі ад нацысцкай акупацыі.    78
51. Удзел беларускага народа ў разгроме нацысцкай Германіі і мілітарысцкай Японіі. Страты Беларусі ў час Другой сусветнай вайны.    79
52. БССР у 1946–1952 гг. Аднаўленне і далейшае развіццё народнай гаспадаркі. Грамадска-палітычнае жыццё.    80
54. Беларусь у 50-я – першай палове 80-х гг. Гаспадарчыя рэформы і іх абмежаванасць.    82
55. БССР у другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. Супярэчнасці ў грамадска-палітычным і эканамічным жыцці.    84
56. БССР на міжнароднай арэне ў 40–80-я гг.    86
57. Культурнае і духоўнае жыццё БССР у другой палове 40-х–80-я гг.    88
58. Шляхі станаўлення суверэннай Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі). Станаўленне прэзідэнцкай палітычнай сістэмы.    90
59. Беларусь і сусветнае супольніцтва. Яе адносіны з СНД і Расійскай Федэрацыяй.    92
60. Пошукі шляхоў выпрацоўкі эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.    93
61. Культурнае і духоўнае жыццё сучаснай Беларусі.    95

Вы здесь: Home История и общественные дисциплины Шпаргалки - История Беларуси